Na Tekovskom moste ,........

Na Tekovskom moste ,........