Prehľad ročníka 2015 Jesenné práce vo vinohrade

29.11.2015 14:22

Pohľad na ročník 2015

21. novembra 2015

Vegetácia 2015 mala charakter veľmi teplého počasia, s nižšou zrážkovou činosťou, s odlišným rozdelením zrážok v jednotlivých lokalitách. Kvalita hrozna vo väčšine rajónov dosahuje dobrú úroveň. Nezabudnime na jesenné vápnenie.

Počasie

Už vo fenofáze pred kvitnutím i počas kvitnutia, teploty prekračovali hodnoty obvyklé v tomto období, čo vyhovovalo dobrému odkvitnutiu. Po dvoch týždňoch, po odkvitnutí, už v druhej polovici júna sa dostavili vysoké teploty, vtedy už bolo počasie s rázom tropických dní. Potom, zhruba po ďalších štyroch týždňoch, sa denné teploty znovu vyšplhali na tropické hodnoty, a to vytrvalo približne ďalších osem týždňov, v niektorých rajónoch s menším prerušením.

Čo sa zrážok týka, veľmi užitočné boli zrážkové obdobia, ktoré síce boli kratšie, ale väčšinou v danom čase výdatne pomohli vykryť najpotrebnejšie požiadavky viniča na vodu. Pretože zrážky boli práve v pauzách tropických období (v strede a koncom mája, začiatkom až v polovici júna, potom načas prišli veľmi potrebné zrážky, aj keď nie výdatné, koncom júla, a ešte potom boli výdatné zrážky následne v polovici augusta).

Choroby

Pre peronospóru sa vyskytli vhodné podmienky na infekciu na niektorých lokalitách zhruba týždeň pred kvitnutím. Podmienky však netrvali dlho, niekde sa podmienky k vytvoreniu výrazných infekcií a škôd ani nenaplnili. Stalo sa to vďaka výrazným zmenám teplôt a dlhodobého nástupu bezzrážkového počasia. Boli však aj oblasti, kde podmienky vhodné pre škodlivý nástup peronospóry ani nevytvorili.

Pre múčnatku boli vytvorené vhodné meteorologické podmienky takmer počas celého vegetačného obdobia. Na niektorých lokalitách už niekoľko týždňov pred kvitnutím boli vhodné podmienky dokonca aj pre sekundárne infekcie múčnatky. To, čo zadržalo silnejší vývoj a väčšiu škodlivosť múčnatky, mohli byť dlhšie trvajúce tropické teploty nad 33oC, ba niekde aj 35oC, čo môže spôsobiť zastavenie vývoja patogéna, dokonca až jeho čiastočnú eradikáciu. Preto napriek očakávaniu značných škôd od múčnatky, na väčšine lokalít dochádzalo k stredným, až slabším výskytom patogéna.

Pleseň sivá, prípadne ďalšie hnilobné patogény v priebehu vegetácie nemali vhodné podmienky pre skoré infekcie, ktoré by neskôr, po latentnom období, mohli výrazne ohroziť strapce po zamäkaní, resp. začiatkom zrenia. Napriek tomu však bola odôvodnená primeraná ochrana najmä na porastoch, určených pre neskoré zbery a špeciálne výbery.

Popri uvedených obligátnych troch hlavných chorobách, treba spomenúť aj ďalšie škodlivé činitele, ktoré vinič ohrozujú, a tak by sme mali spomenúť aj ďalšie choroby, i škodcov, ktoré v dôsledku globálneho otepľovania sa už objavujú aj u nás. Doteraz neznáme škodlivé činitele, prípadne aj pri u nás bežne známych škodcoch, v súčasnej dobe sa zvyšuje ich premnožovanie a teda aj škodlivosť.

Húsenice mory

Už na jar pri pučaní sme sa stretli s vyžieraním púčikov viniča húsenicami mory (Noctua sp., Euxo sp., Xestia sp.) Prezimujú najmä v pôde, v príkmenných pásoch orničnej vrstvy. Narušenie tejto pôdnej vrstvy výrazne znižuje počet prezimujúcich húseníc. Voac informácií v schémach celoročnej ochrany viniča (PDF): Ochranársky kalendár 2015 - integrovaná ochrana a Ochranársky kalendár 2015 - ekologická ochrana.

Kyslé hniloby

Tzv. kyslé hniloby sa v posledných rokoch objavujú tiež častejšie. Hrozí rozšírenie invazívneho druhu octomilky - Drosophila suzukii. Samička škodcu má pílovité kladielko, čo im umožňuje klásť vajíčka aj do zdravých, neporušených bobúľ. Vývoj lariev prebieha v dužine bobule, ktorú larvy rozrušujú a cez otvor vnikajú octotvorné baktérie, kvasinky. Následkom toho bobule smrdia po octe, čo cítiť už vo vinohrade. Samozrejme výrazne znižuje kvalitu muštu, vína.

 

Zlaté žltnutie viniča

Hrozí objavenie a rozšírenie karanténnej fytoplazmatickej choroby zlaté žltnutie viniča - Flavescence dorée, ktorého výskyt je potvrdený už v severnom Maďarsku, kde sa rozširuje a je predpoklad, že sa nachádza už aj na našom území. Choroba sa podobá fytoplazmatickému stolburu, s rozdielom, že prenašač u stolburu náhodne navštevuje vinič, preto sa napadnuté kry vyskytujú ojedinele. Zatiaľ hostiteľskou rastlinou zlatého žltnutia viniča prenašačom je cykáda Scaphoideus titanus, ktorého hostiteľskou rastlinou je vinič, teda prenáša chorobu masovo, plošne. Táto cykáda bola zistená aj na našom území. Hrozí teda epidémia tejto karanténnej choroby aj v našich vinohradoch. Preto sledujme príznaky a pri podozrení hlásme na ÚKSÚP, aby sa mohli karanténne opatrenia zaviesť bezodkladne.

S novými hrozbami vinohradov sa budeme podrobne zaoberať, aby sme ich mohli presne identifikovať a včas urobiť opatrenia na ich obmedzenie, či elimináciu.

Jesenné práce vo vinohradoch

Popri starostiach s najvhodnejším načasovaním zberu a spracovaním hrozna na víno najvyšších kvalít, prípadne na spracovanie vínnych špecialít, ale predsa ani tak nezabúdajme na jesenné práce vo vinohradoch.

Nezabudnime na starostlivú prípravu vinohradu na zimné obdobie. Snažme sa zaistiť kry viniča na čo najlepšie prezimovanie. Dôležitá je odolnosť krov viniča voči mrazom pre prípad tuhej zimy (síce už dávnejšie nebola, ale tuhá zima nikdy nie je vylúčená). Na druhej strane treba čo najúčinnejšie chrániť vinič pred chorobami a škodcami, ktoré zas v prípade miernej zimy prezimujú až v nebezpečnom rozsahu.

Dôležitá je aj úprava krov po napadnutí drevokaznými hubami typu ESCA a eutypiózy - Úprava krov v zimnom období - amputácia uhynutých a zanedbaných častí krov.

Po opadnutí listov nezabudnime na udržovacie vápnenie. Vápnenie vinohradu sa stáva každoročne prírodzeným zásahom, ktorým umožňujeme harmonickejší príjem živín, a aj výrazné zvýšenie odolnosti viniča voči chorobám.

Vápnenie vinohradu, ktoré je súčasťou hnojenia k dosiahnutiu ekologickej rovnováhy ukázalo, že výrazne zvyšuje aj indukovanú rezistenciu viniča. Zistil som na viacerých lokalitách, že tam, kde povápnili vinohrad pred vegetáciou, mali podstatne menej problémov s ochranou viniča a dokázali udržať zdravotný stav (najmä proti múčnatke a hnilbám hrozna). Tento zásah prispel k udržaniu škodlivých činiteľov na úrovni pod hladinou hospodárskej škodlivosti. Jedná sa o stovky hektárov vinohradov z rôznych vinohradníckych rajónov.

V našich odporúčaniach v rámci výživárskych postupov, na dosiahnutie a neskôr udržanie ekologickej rovnováhy odporúčame každoročné udržovacie vápnenie - Udržovacie vápnenie vinohradov.

Aby sa zvýraznili osobitosti polohy, so svojráznosťou geologického podkladu, pôdy, mikroklimatu, odrody viniča i citlivej práce vinára, je nezbytnou podmienkou, aby nebola narušená rovnováha vo výžive. Iba vtedy sa môžu tie najvzácnejšie vlastnosti - charakter - prejaviť naplno. A popri nápomoci harmonickej výživy vápnenie výrazne zvyšuje aj odolnosť viniča proti chorobám.

 

—————

Späť